fbpx
私補二三事#4

私補二三事#4

就鍾意呢D學生

上次就描述咗邊D學生要最花心機,今次講D正面嘅,邊D學生教得最開心?

有位準備考DSE嘅中六學生,因為學校嘅老師教完重點就飛,導致即使F6開頭就教曬M2,但完全無深入解釋算式嘅推導過程,所以學生對Concept全部一知半解。最慘嘅係,及後嘅數學DSE都係主要考觀念,即使係不斷做卷都無得保證高分。

好彩嘅係,呢位學生相中咗我呢位專教Concept嘅老師。我對住呢位學生,就好似面對當初備試時迷茫嘅自己,但我考前嘅幾個月學到做題嘅全新方法,就如打通我任督二脈咁為我試卷上過關斬將作鋪墊。想當然,撇步係需要傳遞落去的。加上呢位學生同我嘅做卷節奏好相似,我講重點都即刻明白。我已經唸緊,已經無令我補得更加舒服嘅學生了。

呢位學生對我來講簡直係一股清流。佢對學習嘅熱情、願意投入嘅時間,以及對知識嘅渴望,令我感到非常滿足同驕傲。佢不單止係一個學生,對我來講,佢更加似係學習夥伴。當有問題唔識嘅時候,我會同佢一齊做題搵答案。佢嘅疑問總能刺激我嘅思維,令我不得不更加用心咁去準備每一堂課。佢嘅進步亦係對我教學方法最好嘅認可,令我感到自己嘅努力無白費。

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Whatsapp 查詢