fbpx
私補二三事#1

私補二三事#1

識學等唔等於識教?

我有個朋友,上堂無乜專心聽書,成日傾計,但又鍾意做數。傾計得來又做得曬Classwork,仲係啱曬嗰種。

“你點做到的,又唔聽書但又做到嘢?”我成日問佢。

“我聽到D重點,跟住用Classwork嚟Check個方法啱唔啱。我懶得背嘢,所以呢種自己思考嘅方法對我更有用。”佢認真答道,“當然可能係我聰明Lmao。”佢一D都唔認真。

當我仲Struggle緊點處理如此多變嘅數學問法,又Rate of Change又Tangent of curve,佢總係可以快我幾步解曬下面嘅進階題目。

“明重點明Concept就得,使乜係咁練?”佢咁講。

但係佢發現呢種學習方法唔係適用於所有人、所有科目。對科目無興趣嘅人,需要你去死背嘅科目,清Concept就只係虛無縹緲、紙上談兵嘅方法。係幫人補習之後更加深刻地認知到呢個問題。

“乘嘅話,個Index係相加,除嘅就減,好似調返轉咁…”佢想像唔到點解佢需要解釋呢D,尤其係個學生牛皮燈籠嘅時候。平時教同學都只係需要簡略講解題重點就Get到,但係學生就需要教好多細節,好多基本嘢。

呢D經驗比咗佢挫敗感,尤其係當佢明白到,知識嘅傳授係需要耐心和溝通技巧。有時,能力強嘅學生未必能夠成為好老師,因為他們可能難以理解其他人點解無得即刻掌握某些概念。我個朋友就係一個典型例子。

有一次,佢解緊條數,忍唔住對學生嗌“你唔明白係因為你唔夠專心,你根本唔明呢個係咩意思!” 他明顯Feel到教學嘅困難同挫敗。佢一直覺得解釋知識點係件簡單嘅事,直至佢真正企係老師嘅位置上,先發覺事情遠非如此。

係數次嘗試教導後,佢先逐漸明白到,教學並不只是關於知識嘅傳遞,仲有如何適應唔同學生嘅學習節奏同能力。佢學識如何更有耐心,更具創意咁解釋概念,並且試圖從學生嘅角度去理解佢地嘅困惑。

“其實教學真係令人長知識,”他後來咁講。“雖然有時候真係好挫敗,但每次當學生終於明白個陣,我都會覺得非常滿足。”

識學同識教真係兩碼子事。有能力並不等於可以有效地傳授知識。而一個好嘅老師,不僅要有深厚嘅知識底蘊,更要有能夠引導同激勵學生嘅技巧。

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Whatsapp 查詢