fbpx
ICT精讀:Program篇#常見題型

ICT精讀:Program篇#常見題型

讀得電腦就要識寫ProgramICT每份卷必出嘅Program部分,想拿高分或者繼續進修電腦就一定要識做!今次幫大家整理咗常見題型,帶大家對Program有多D概念,唔好係程式失分!

Table of Contents

Test Case 測試數據

ICT精讀:Program篇#常見題型

簡介:以下偽代碼應用哪些測試數據?

測試數據嘅主要目的係測試代碼中嘅邏輯條件是否正確。呢D情況之下,我地只需要辨別邏輯條件有咩數據就可以。例如呢題嘅If邏輯條件中,分數將會係50分有變化(至少50呢個數字出現係代碼中),所以我地可以簡單畫個表:

<50

50

>50

測試數據中應有符合以上條件嘅三個數據:一個小於50,一個等於50,一個大於50,答案自然就係D

 

 

Consider the following pseudocode for checking
grade of a student:

IF
MARKS>=80 THEN

           OUTPUT  ‘A’

ELSE
IF MARKS>=65 THEN

           OUTPUT  ‘B’

ELSE
IF MARKS>=50 THEN

           OUTPUT  ‘C’

ELSE

           OUTPUT  ‘F’

 

Give an example of test case.

簡介:列舉以下程式碼應要的測試數據。

 

參照上題嘅方法,搵出Boundary case,即係 50, 65, 80就可以。

<50

50

50~65

65

65~80

80

>80

只要係每個條件都搵一個例子就夠啦!答案可以係1, 50, 59, 65, 66, 80, 99

 

ICT精讀:Program篇#常見題型

ICT精讀:Program篇#常見題型

簡介:以上偽代碼應選擇以下哪兩組測試數據?

呢個題型係複雜少少嘅,不過只要留意測試數據唔同嘅特性就可以。

答:測試1帶有負數和0,用作測試代碼能否正確計算它們的大小排列。

測試2是一個已經排列好的陣列Array,用作測試正常情況下會否改變排列好的數據。

測試3帶有同樣的數據,用作測試代碼能否正確排列至相鄰位置而繼續排列之後的數據。

程式試運行Dry Run

ICT精讀:Program篇#常見題型

簡介:運行以下程式會有幾多*出現?

 

學校會教你用Trace
Table
記錄程式在每個步驟會做D乜,但係我地有時唔需要留意曬每樣嘢,搵到題目想搵到嘅目標就得。例如呢題嘅N其實就只係數字,原本係2,會經過兩次+3而變成8,而小於8嘅時候就會輸出* (反之大於等於8時不會輸出*)。由於N會係兩次+3前都會輸出*,之後就會N = 8而唔會輸出*,所以答案就係B

切記考試時如果有能力唸到程式用途時,盡量避免用Trace Table,因為大多時候都會浪費時間,複雜化每個步驟,當然相對地個正確率一定高,同學自己按照自己嘅能力取捨啦。

 
ICT精讀:Program篇#常見題型