fbpx

數學補習 Mathematics

中文數學 或 英文數學 皆適用

目錄

為何選擇高軒教育

 • 海量支援

  • 自家製試題庫
  • 試前免費操卷班
  • 線上WhatsApp解題服務
  • 星級筆記及速讀筆記

   

 • 數學補習社小班教學

  • 多年堅持 廣受好評
  • 照顧每個學生的學習需要 因材施教
  • 為您的子女提供個人化的學習體驗
  • 每次上課跟進上一次所犯的錯誤
  • 確保學生能夠溫故知新 積累所學

   

 • 熱血教學

  • 我們導師團隊均全心投放於補習界
  • 以學生福祉為依歸 傳道授業為己任
  • 定期檢討教學模式及風格
  • 為您的子女提供最精良的學習筆記

Form 1 Mathematics補習 中一數學補習

導師日期時間地點學費
Benson Wong 星期六1200-1330 (中/英)炮台山$920/4堂
Benson Wong 星期六1330-1500 (中/英)炮台山$920/4堂
Figo Lee 星期一1630-1800 (中/英)灣仔$920/4堂
Young Chan星期二1630-1800 (中/英)天后7A$920/4堂
Young Chan
星期四1630-1800 (中/英)天后7A$920/4堂
Young Chan星期日1400-1530 (中/英)油麻地$920/4堂
Young Chan星期日1530-1700 (中/英)油麻地$920/4堂
Young Chan星期日1700-1830 (中/英)油麻地$920/4堂

Form 2 Mathematics補習 中二數學補習

導師日期時間地點學費
Benson Wong星期六1200-1330 (中/英)炮台山$920/4堂
Benson Wong星期六1330-1500 (中/英)炮台山$920/4堂
Figo Lee 星期二1630-1800 (中/英)灣仔$920/4堂
Figo Lee 星期六1530-1700 (中/英)灣仔$920/4堂
Young Chan星期二1630-1800 (中/英)天后7A$920/4堂
Young Chan
星期四1630-1800 (中/英)天后7A$920/4堂
Young Chan星期日1400-1530 (中/英)油麻地$920/4堂
Young Chan星期日1530-1700 (中/英)油麻地$920/4堂
Young Chan星期日1700-1830 (中/英)油麻地$920/4堂

Form 3 Mathematics補習 中三數學補習

導師日期時間地點學費
Benson Wong星期六1200-1330 (中/英)炮台山$920/4堂
Benson Wong星期六1330-1500 (中/英)炮台山$920/4堂
Figo Lee星期五1700-1830 (中/英)灣仔$920/4堂
Figo Lee星期六1130-1300 (中/英)灣仔$920/4堂
Young Chan星期二1630-1800 (中/英)天后7A$920/4堂
Young Chan
星期四1630-1800 (中/英)天后7A$920/4堂
Young Chan星期日1400-1530 (中/英)油麻地$920/4堂
Young Chan星期日1530-1700 (中/英)油麻地$920/4堂
Young Chan星期日1700-1830 (中/英)油麻地$920/4堂

高中數學補習推薦

Form 4 Mathematics補習 中四數學補習

導師日期時間地點學費
Benson Wong星期六1400-1530 (中/英)炮台山$920/4堂
Benson Wong星期六1530-1700 (中/英)炮台山$920/4堂
Bento星期一1630-1800 (中/英)油麻地$920/4堂
Bento星期二1630-1800 (中/英)炮台山$920/4堂
Bento星期三1630-1800 (中/英)炮台山$920/4堂
Bento星期四1630-1800 (中/英)炮台山$920/4堂
Emily星期二1730-1900 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期二1900-2030 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期四1730-1900 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期四1900-2030 (普/英)天后7A$920/4堂
Figo Lee星期五1830-2000 (中/英)灣仔$920/4堂
Figo Lee星期六1000-1130 (中/英)灣仔$920/4堂
Gordon Chung星期六1030-1200 (中/英)元朗$920/4堂
Gordon Chung星期六1300-1430 (中/英)元朗$920/4堂
丁力星期二1600-1730 (中/英)
(可免費試堂,試堂後亦可選此時段)
油麻地$920/4堂
丁力星期三1600-1730 (中/英)
(不可免費試堂,試堂後可選此時段)
油麻地$920/4堂

Form 4 M1 補習

導師日期時間地點學費
Emily星期二1730-1900 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期二1900-2030 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期四1730-1900 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期四1900-2030 (普/英)天后7A$920/4堂
Figo Lee星期四1700-1830 (中/英)灣仔$920/4堂
Gordon Chung星期六1030-1200 (中/英)元朗$920/4堂
Gordon Chung星期六1300-1430 (中/英)元朗$920/4堂

Form 4 M2 補習

導師日期時間地點學費
Figo Lee星期六1000-1130 (中/英)灣仔$920/4堂
丁力星期二1600-1730 (中/英)
(只供免費試堂)
油麻地$920/4堂
丁力星期二1915-2045 (中/英)
(不可免費試堂,試堂後可選此時段)
油麻地$920/4堂
丁力星期三1915-2045 (中/英)
(不可免費試堂,試堂後可選此時段)
油麻地$920/4堂

Form 5 Mathematics補習 中五數學補習

導師日期時間地點學費
Benson Wong星期六1400-1530 (中/英)炮台山$920/4堂
Benson Wong星期六1530-1700 (中/英)炮台山$920/4堂
Bento星期一1630-1800 (中/英)油麻地$920/4堂
Bento星期二1630-1800 (中/英)炮台山$920/4堂
Bento星期三1630-1800 (中/英)炮台山$920/4堂
Bento星期四1630-1800 (中/英)炮台山$920/4堂
Emily星期二1730-1900 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期二1900-2030 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期四1730-1900 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期四1900-2030 (普/英)天后7A$920/4堂
Figo Lee星期四1630-1800 (中/英)灣仔$920/4堂
Figo Lee星期六1400-1530 (中/英)灣仔$920/4堂
Gordon Chung星期六1030-1200 (中/英)元朗$920/4堂
Gordon Chung星期六1300-1430 (中/英)元朗$920/4堂
丁力星期二1600-1730 (中/英)
(只供免費試堂)
油麻地$920/4堂
丁力星期二1745-1915 (中/英)
(不可免費試堂,試堂後可選此時段)
油麻地$920/4堂
丁力星期三1745-1915 (中/英)
(不可免費試堂,試堂後可選此時段)
油麻地$920/4堂

Form 5 M1 補習

導師日期時間地點學費
Emily星期二1730-1900 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期二1900-2030 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期四1730-1900 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期四1900-2030 (普/英)天后7A$920/4堂
Figo Lee星期三1700-1830 (中/英)灣仔$920/4堂
Gordon Chung星期六1030-1200 (中/英)元朗$920/4堂
Gordon Chung星期六1300-1430 (中/英)元朗$920/4堂

Form 5 M2 補習

導師日期時間地點學費
Figo Lee星期一1700-1830 (中/英)灣仔$920/4堂
丁力星期二1600-1730 (中/英)
(只供免費試堂)
油麻地$920/4堂
丁力星期二1915-2045 (中/英)
(不可免費試堂,試堂後可選此時段)
油麻地$920/4堂
丁力星期三1915-2045 (中/英)
(不可免費試堂,試堂後可選此時段)
油麻地$920/4堂

Form 6 Mathematics補習 中六數學補習

導師日期時間地點學費
Benson Wong星期六1400-1530 (中/英)炮台山$920/4堂
Benson Wong星期六1530-1700 (中/英)炮台山$920/4堂
Bento星期一1800-1930 (中/英)油麻地$920/4堂
Bento星期二1800-1930 (中/英)炮台山$920/4堂
Bento星期三1800-1930 (中/英)炮台山$920/4堂
Bento星期四1800-1930 (中/英)炮台山$920/4堂
Bento星期五1800-1930 (中/英)炮台山$920/4堂
Emily星期二1730-1900 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期二1900-2030 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期四1730-1900 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期四1900-2030 (普/英)天后7A$920/4堂
Figo Lee星期日1400-1530 (中/英)灣仔$920/4堂

Form 6 M1 補習

導師日期時間地點學費
Emily星期二1730-1900 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期二1900-2030 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期四1730-1900 (普/英)天后7A$920/4堂
Emily星期四1900-2030 (普/英)天后7A$920/4堂
Figo LeeWhatsApp 查詢WhatsApp 查詢 (中/英)灣仔$920/4堂

Form 6 M2 補習

導師日期時間地點學費
Figo LeeWhatsApp 查詢WhatsApp 查詢 (中/英)灣仔$920/4堂
 • 搵唔到一個合適既時間? 或者對課程有任何要求?

  即刻聯絡6030 8808 幫你安排一個理想既時間同埋合適既課程 

DSE Mathematics 數學 syllabus

Topic

1. Quadratic Equations in One Unknown(1)

2. Quadratic Equations in One Unknown(2)

3.Functions and Graphs

4.Equations of Straight Lines

5.More about Polynomials

6.Exponential Functions

7.Logarithmic Functions

8.More about Equations 

9.Variations 

10. More about Trigonometry

11. Basic Properties of Circles

12. Tangents to Circles

13. Inequalities

14. Linear Programming

15. Applications of Trigonometry in 2D problems

16. Applications of Trigonometry in 3D problems

17. Equations of Circles 

18. Locus 

19. Measures of Dispersion

20. Permutation and Combination

21. More about Probability

22. Arithmetic and Geometric Sequences 

23. Summation Arithmetic and Geometric Sequences 

24. More about Graphs of Functions

25. Uses and Abuses of Statistics 

數學是一個經常在中學教授的科目。

學習數學很重要,因為它可以幫助你了解你周圍的世界。

這包括像數字和數量,形狀和模式,數據和統計,以及因果關係的模式。

通過學習如何處理這些概念,你可以做出更好的決定和解決問題。

而通過提高你的數學技能,你可以為大學或職業做好準備。

中學裡有許多不同類型的數學課程,在不同的層次上都有教授。

你在小學時可能會被介紹給基本的算術,然後隨著年齡的增長進入更複雜的課題。

這包括代數、幾何、概率、統計、貨幣和金融以及微積分。

一旦你在高中階段掌握了這些科目,你可以繼續學習高級課題。

 

中學數學補習可以幫助學生建立良好的數學基礎,提高數學能力。在中學階段,數學科目非常重要,良好的數學基礎可以幫助學生在未來升學和就業方面更加順利。委託專業的補習社進行數學補習,可以使學生在有限的時間內提高學習效率,補救學習中的不足。補習社的導師可以針對學生的弱項進行強化練習,幫助學生提高成績。同時,小班教學可以使每位學生得到更多的關注和互動。選擇合適的數學補習對中學生的學業發展大有幫助。

#中二補習 #maths 補習 #補習數學 #form1 數學

× Whatsapp 查詢